[វីដេអូ] Ep.8 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញ

 
[វីដេអូ] Ep.8 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖