សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សំរាប់ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ មានរឿងជាច្រើនអ្នកគួរធ្វើសំរាប់ថ្ងៃនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើមានដូចជា ពិធីបុណ្យទាននានា ការជីកកកាយដី ការផ្ទេរប្រាក់ដាក់ប្រាក់ និងការនាំទំនិញចេញជាដើម។ ដូច្នេះគួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips