តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកយើង

អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមួយចំនួន តែងតែភ្លេចលេខដែលខ្លួនឯងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ នៅពេលគេសុំលេខម្តងៗ។ ពេលខ្លះទាល់តែចុចខលទៅគេបានដឹងថាខ្លួនកំពុងប្រើលេខអ្វី។ ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតកត់លេខរបស់គេដាក់លើក្រដាសដល់ពេលភ្លេចដៃ ក៏បាត់ក្រដាសនោះទៀត។

 
តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកយើង
តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកយើង
តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកយើង
តោះមកដឹងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកយើង

 

ហេតុនេះ CNGTV CAMBODIA សូមបង្ហាញរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនងាយៗ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Cellcard, Smart, qb,Metfone និង Seatel ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួល ដឹងពីលេខខ្លួនឯង ដោយ​មិន​​ពិបាកខលទៅលេខដទៃ ដើម្បីមើលលេខ និងជៀសវាងនៅពេលភ្លេច។

ដើម្បី​ឆែក​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាលោក​អ្នក​អាច​ចុច​លេខ​កូដ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

ប្រព័ន្ធ Cellcard (011,​012,​014,​017,​061,​076,​077, ​078,​085,​089,​092,​095,​099)

 • ឆែកលេខ៖ *1# ឬ *2# 
 • ឆែកលុយ៖ #124#

ប្រព័ន្ធ Smart (010,​015, ​016, ​069, ​070, ​081, ​086, ​087, ​093, ​096,​098)

 • ឆែកលេខ៖ *887#
 • ឆែកលុយ៖ *888#

ប្រព័ន្ធ Metfone (088,​097, ​071, ​031, ​060, ​066, ​067, ​068, ​090)

 • ឆែកលេខ៖ *88# ឬ*99#
 • ឆែកលុយ៖ *097#

ប្រព័ន្ធ qb (013, 080, 083, 084)

 • ឆែកលេខ៖ *132#
 • ឆែកលុយ៖ #132#

ប្រព័ន្ធ SEATEL (018)

 • ឆែកលេខ៖ ផ្ញើរ​សារ​លេខ​ 106ទៅ​កាន់​លេខ​1800
 • ឆែកលុយ៖ ផ្ញើរ​សារ​លេខ 101ទៅ​កាន់​លេខ​1800

ប្រព័ន្ធ Cootel (038)

 • ឆែកលេខ៖ Menu -> ​Accounts -> ​Subscriber No -> ​OK.
 • ឆែកលុយ៖ Menu-> Coo Bill -> Balance

 

ដោយ៖ ជា​ បញ្ញា