អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្តីពីការជួសជុសផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន

រាជធានីភំ្នពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃពុធ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្តីពីការជួសជុសផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន។

 
អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្តីពីការជួសជុសផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន

រាជធានីភំ្នពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃពុធ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ អគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា