ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ និងហាង Zando ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា សូមមេត្តាមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

 
ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ និងហាង Zando ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា សូមមេត្តាមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

 

ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ និងហាង Zando ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា សូមមេត្តាមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ដោយរាល់ការចំណាយទាំងអស់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាល៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម:

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល