រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងទាំងអស់ចំនួន ៤២ករណីបន្ថែមទៀត

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងទាំងអស់ចំនួន ៤២ករណីបន្ថែមទៀត

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៤២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៨នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

 

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល