តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃលក់រាយប្រេងធម្មតា EA92 មានតំលៃ ៤.៨00 រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត Do 50ppm មានតំលៃ ៥.៣០០ រៀល/លីត្រ។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:នៅតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃលក់រាយប្រេងធម្មតា EA92 មានតំលៃ ៤.៨00 រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត Do 50ppm មានតំលៃ ៥.៣០០​ រៀល/លីត្រ។

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម