[វីដេអូ]​​​​​ Ep.55 ប្រធានបទ៖ តើ HbA1C ជាអ្វី? តើកំរិតHbA1C ប៉ុន្មានសំរាប់អ្នកមិនទាន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.55 ប្រធានបទ៖ តើ HbA1C ជាអ្វី? តើកំរិតHbA1C ប៉ុន្មានសំរាប់អ្នកមិនទាន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖