[វីដេអូ]​​​​​ Ep.56 ប្រធានបទ៖ ស្វែងយល់ពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.56 ប្រធានបទ៖ ស្វែងយល់ពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖