ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ខែតុលា​ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

 
ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប (ITCZ)  បន្តអូសបន្លាយកាត់កម្ពុជាំជាមួយនិងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយៗ ទន្ទឹមនោះការជួបប្រសព្វគ្នារវាងទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិន (ភាគខាងជើង) និងសម្ពាធទាបដែលរុញពីក្រោមក៏មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាផងដែរ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម