រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំ លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣ (កែងស្នេហ៍ កអណ្តើក) ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង

 
រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំ លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣ (កែងស្នេហ៍ កអណ្តើក) ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង
រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំ លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣ (កែងស្នេហ៍ កអណ្តើក) ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង
រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំ លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣ (កែងស្នេហ៍ កអណ្តើក) ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង

 

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង