ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍

 
ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសេចក្ដីណែនាំ ការបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ​២០១៩-២០២០ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈនិងផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលមេរោគកូវីដ-១៩៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

 

 

ប្រភព:ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា