[វីដេអូ] Ep.1 # ប្រធានបទ: ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប

 
[វីដេអូ] Ep.1 # ប្រធានបទ: ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប

 

សូនទស្សនាវីដេអូស្តីអំពីប្រធានបទ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបដូចខាងក្រោម: