រដ្ឋបាលខេត្ដព្រះសីហនុ បង្ហាញទីតាំង និងពេលវេលាដែលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១១នាក់ បានទៅនាពេលកន្លងមក

 
រដ្ឋបាលខេត្ដព្រះសីហនុ បង្ហាញទីតាំង និងពេលវេលាដែលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១១នាក់ បានទៅនាពេលកន្លងមក

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញពីទីតាំង និងពេលវេលាអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១១នាក់ដែល ធ្លាប់បានទៅនាពេលកន្លងមក មុនរកឃើញថាពួកគាត់មានកើតជំងឺនេះ៕ 

 

 

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន