វីដេអូ៖អប់រំអំពី ហានិភ័យ និងវិធីសាស្ត្រ ការពារគណនី Telegram

 
វីដេអូ៖អប់រំអំពី ហានិភ័យ និងវិធីសាស្ត្រ ការពារគណនី Telegram
 

 

 

 

 

 

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្រសួងមហាផ្ទៃ