ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ ក្រុមហ៊ុន EDPUB Education Solutions បានស្វែងរកកម្មវិធីសិក្សាបែបឌីជីថល ២ ប្រភេទដែលកំពុងពេញនិយម និងប្រើប្រាស់ពាសពេញពិភពលោក

 
ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ ក្រុមហ៊ុន EDPUB Education Solutions បានស្វែងរកកម្មវិធីសិក្សាបែបឌីជីថល ២ ប្រភេទដែលកំពុងពេញនិយម និងប្រើប្រាស់ពាសពេញពិភពលោក

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ ក្រុមហ៊ុន EDPUB Education Solutions បានស្វែងរកកម្មវិធីសិក្សាបែបឌីជីថល ២ ប្រភេទដែលកំពុងពេញនិយម និងប្រើប្រាស់ពាសពេញពិភពលោក។

១ កម្មវិធី Highlights Library បង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ជាកម្មវិធីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច មានសៀវភៅជិត ៣០០០ ក្បាល សម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយពង្រឹងទៅលើជំនាញទាំងបួន ពីកម្រិតមតេយ្យ ដល់មនុស្សពេញវ័យ។

២​ កម្មវិធី MySecondTeacher បង្កើតឡើងដោយជនជាតិសាំងហ្គាពួរ ជាកម្មវិធិសម្រាប់ជួយឲ្យការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ គ្រូ និងសិស្សអាចធ្វើវិឌីអូខល ផ្ញើឯកសារ បង្កើតក្រដាស់តែស អានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច និងទស្សនាវីឌីអូផ្សេងៗ។