ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៥៧ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៧៨ករណី ។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៥៧ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៧៨ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៩នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១៥៣នាក់។

គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន​ ១០០,៧៩០នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​៩៤,៩០៤នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២០៥៨នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល