ទាញយកមេរៀនទាំងនេះដែលមានប្រមាណជាង ៨០មុខវិជ្ជា

ខណ:ពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ ការសិក្សាភាគច្រើនស្ទើតែ ១០០%ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយការសិក្សាពីចំងាយ ឬហៅថា E-learning ឬ Remote Learning។

 
ទាញយកមេរៀនទាំងនេះដែលមានប្រមាណជាង ៨០មុខវិជ្ជា
ទាញយកមេរៀនទាំងនេះដែលមានប្រមាណជាង ៨០មុខវិជ្ជា

សូមអរគុណដល់លោក An Be Ong ដែលបានធ្វើការចែករំលែកឯកសារជា E-learning របស់ Udemy ដែលមានប្រមាណច្រើនជាង ៨០វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

ដូចនេះលោកអ្នកអាចទាញយកតាមរយ:តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ

https://drive.google.com/drive/folders/1mhDOf69gSIlZCn2V0KTEh5syE1zGKbyG?fbclid=IwAR2LjVgAC-8_YiklfArzQ3uFMKuGinVateN_CkG1KtjSOgsMaRFrxZjUJiU

 

 

ប្រភព:secudemy