ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលចាប់ពី ៤ខែឡើង អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលចាប់ពី ៤ខែ ឡើងអាចមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន ។

 
ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលចាប់ពី ៤ខែឡើង អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលចាប់ពី ៤ខែ ឡើងអាចមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដើម្បីបង្កើនភាពសុំាទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-១៩ ដូចនេះ គ.វ.ក-១៩ សូមគោរពអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំឡើង ដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពី៤ខែឡើងហើយមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល