តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០២២​ សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា ៥.៦០០ រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៥.៤00 រៀល/លីត្រ។

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម