អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២  សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ ✖️

 
អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

*មនុស្សកើតឆ្នាំជូត៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរធ្វើការងារថ្មី ឬមុខដំណែងថ្មី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ សំណាងលុយកាក់រកចូលលឿន ចេញវិញក៏លឿន។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖  ប្រយ័ត្នមានទំនាស់ទាស់ទែងជាមួយអ្នករួមការងារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ សំណាងលុយកាក់រកចូលលឿន ចេញវិញក៏លឿន។ 
ស្នេហា៖ ជាថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវពិចារណាគួរបញ្ចប់ ឬបន្តជាមួយគូរស្នេហ៍ក្នុងថ្ងៃនេះ។ មានដំណឹងមិនល្អនៅក្នុងគ្រួសារ ឬមិត្តិភក្តិ។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំខាល៖
សុខភាព៖ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរ ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាសុីន។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានដំណឹងល្អអំពីឱកាសនៅក្នុងមុខជំនួញ ឬអាជីវកម្មទៅថ្ងៃអនាគត។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលច្រើន។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំថោះ៖
សុខភាព៖ សុខភាពមិនសូវល្អ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានដំណឹងមិនល្អនៅក្នុងមុខជំនួញ ឬអាជីវកម្ម។
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ លុយកាក់ពិបាករក។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងមិនល្អចំពោះទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរោង៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ គួរកុំមានការយឺតយ៉ាវចំពោះការណាត់ជួបថ្ងៃនេះ អ្នកអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងមុខជំនួញ ឬអាជីវកម្ម។
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ លុយកាក់ពិបាករក។ 
ស្នេហា៖ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទំនាក់ទំនងអ្នកស្គាល់គ្នា ប្រយ័ត្នគេបោកប្រាស់។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់៖
សុខភាព៖ ចូរប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេៗ។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ ចូរប្រយ័ត្នគ្រប់ភារៈកិច្ចដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ កុំធ្វើការចែករំលែក ឬវិនិយោគជាមួយអាជីវកម្មថ្មី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងមិនល្អចំពោះទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមី៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានដំណឹងល្អនៅក្នុងការងារ។ មានមនុស្សល្អចាំជួយនៅក្នុងការងារផងដែរ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលច្រើន។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អចំពោះទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមែ៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានដំណឹងល្អនៅក្នុងការងារ។ មានមនុស្សល្អចាំជួយនៅក្នុងការងារផងដែរ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលច្រើន។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អចំពោះទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍។

*មនុស្សកើតឆ្នាំវក៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ចូរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសំដី អាចមានការយល់ច្រឡំ ហើយអាចមានការខឹងសម្បារចំពោះអ្នកដែរ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរកា៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ប្រយ័ត្នទំនាក់ទំនង អាចមានការទាស់សម្ដីខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយអ្នករួមការងារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។ មានដំណឹងល្អពីគ្រួសារ។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំច៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ត្រូវមានការអត់ធ្មត់អោយបានច្រើននៅក្នុងការងារ អ្នកនឹងសម្រេចបាននូវជោគជ័យនៅអនាគត់ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់តែចូលមកយឺតៗ។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ៖
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ គួរធ្វើកិច្ចការសំខាន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល តែក៏ចំណាយទៅវិញច្រើនដែរ។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ដូចធម្មតា។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips