អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ ✅

 
អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

*មនុស្សកើតឆ្នាំជូត៖ 
សុខភាព៖ កុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារថ្មី អាជីវកម្មថ្មី។ មានដំណឹងល្អពីអាជីវកម្ម ឬគ្រួសារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ ចូរធ្វើការដោយផ្តោតទៅលើការងារ ឬអាជីវកម្មដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។ ប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្តី អាចនាំបញ្ហាដល់ខ្លួន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំខាល៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ ថ្ងៃមិនល្អសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី គួរផ្តោតទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តដែលកំពុងធ្វើ។ មានដំណឹងល្អពីមិត្តភក្តិ ឬគ្រួសារ។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំថោះ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ រក្សាគ្រប់យ៉ាងអោយនៅធម្មតា។ ការងារទាំងឡាយមិនគួរបង្ខំទេ។ ជាការប្រើបើសិនជាអ្នកអាចរកនរណាម្នាក់ដែលមានសម្ថភាពមកជួយអ្នក ព្រោះគេអាចជួយអោយការងារ ឬមុខរបររីកចម្រើនលឿនជាងអ្នក។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មិនមានសំណាងលុយកាក់ច្រើន។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរោង៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានបញ្ហារាំងស្ទះច្រើនក្នុងការងារ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចឆ្លងផុតបាន ដោយផ្តោតទៅលើផែនការដែលកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ន កុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬបង្កើតថែមទៀត។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ អាជីវកម្មកំពុងជួបបញ្ហាថ្ងៃនេះ។ កុំធ្វើការវិនិយោគ ឬសហការទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗ។ គួរធ្វើការផ្តោត ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងមាននៅក្នុងអាជីវកម្ម។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមី៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ធម្មតា។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ បើសិនជាអ្នកមិនរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នារវាងដៃគូរស្នេហាទេ អ្នកគួរពិចារណាត្រូវបញ្ឈប់ ឬបន្តទៅមុខក្នុងថ្ងៃនេះ។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមែ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ គួរពន្យាពេលការងារសំខាន់ៗទៅថ្ងៃបន្ទាប់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកបានលឿន ចេញវិញក៏លឿន។

*មនុស្សកើតឆ្នាំវក៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ចូរប្រយ័ត្នលើពាក្យសំដី អាចធ្វើអោយគេមានការខឹងសម្បារចំពោះអ្នក។ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការងារ ទោះបីជាការងារដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួលក៏ដោយ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលយឺតៗ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកបានលឿន ចេញវិញក៏លឿន។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរកា៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង ឬរៀបចំឡើងផ្ទះថ្មី។ សម្រាប់អាជីវកម្ម ឬការងារវិញដំណើរការមិនរលូនថ្ងៃនេះ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់រៀបការ ឬសម្រាលបុត្រ។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំច៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានកិច្ចការងារមួយចំនួនកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមទុក ចូរមានការប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់បន្តិចបន្តួច។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ អ្នកគួរបញ្ចេញសម្ថភាពអោយមេរបស់អ្នកបានឃើញ នោះអ្នកនឹងអាចទទួលឱកាសល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មុខដំណែងអោយរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips