កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬឧនារូបត្ថម្ភ

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬឧនារូបត្ថម្ភ គឺជាការទទួលអាហារ និងសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានគ្រប់គ្រាន់។

 
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬឧនារូបត្ថម្ភ

ខ្មែរ៖ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬឧនារូបត្ថម្ភ
អង់គ្លេស៖ Starvation
បារាំង៖ Sous Alimentation/Sous Nutrition

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬឧនារូបត្ថម្ភ គឺជាការទទួលអាហារ និងសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានគ្រប់គ្រាន់។ រោគសញ្ញាដូចជា៖ ការលូតលាស់យឺត ស្ទក់ៗ, ភ្លេចភ្លាំងច្រើន មិនឈ្លាសវៃ, រូបកាយស្គមស្គាំង ឬឈឺច្រើន។ល។ ដូច្នេះអាហារូបត្ថម្ភដែលជួយទ្រទ្រង់រាងកាយត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ៖ អាហារថាមពល (Energy-giving foods), អាហារសាសង់ (Body-building foods), និង អាហារការពារ (Protective foods)។