គួរចំណាយពេល! មើលសារអប់រំខ្លីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩

សារអប់រំសុខភាព “ រស់នៅធម្មតា តាមបែបគន្លងថ្មី” ៖

 
គួរចំណាយពេល! មើលសារអប់រំខ្លីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩
គួរចំណាយពេល! មើលសារអប់រំខ្លីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩
គួរចំណាយពេល! មើលសារអប់រំខ្លីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩

 

ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល