រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រកាសអាសន្នកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ

 
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រកាសអាសន្នកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រកាសអាសន្នកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រកាសអាសន្នកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ

នាថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញនេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ ដែលបានឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ន។ បន្ថែមពីនេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិ និងសង្កាត់មួយចំនួន នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់៕

 

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ