អ្នកស្លាប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងដល់ ២៥ហើយ

 
អ្នកស្លាប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងដល់ ២៥ហើយ

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង បានឆក់យកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ២៥នាក់ហើយ។ នេះបើយើងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ។

 

 

ប្រភព: គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ