ការអនុវត្ត​ QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩” នាថ្ងៃទី២០​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១​ ៖

 
ការអនុវត្ត​ QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩” នាថ្ងៃទី២០​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១​ ៖

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល