អគ្គិសនីកម្ពុជា! ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

 
អគ្គិសនីកម្ពុជា! ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
អគ្គិសនីកម្ពុជា! ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។

ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន៕

 

 

ប្រភព: អគ្គិសនីកម្ពុជា