អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ តាមទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងកម្មវិធី «GDT Taxpayer App»

 
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ តាមទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងកម្មវិធី «GDT Taxpayer App»
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ តាមទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងកម្មវិធី «GDT Taxpayer App»
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ តាមទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងកម្មវិធី «GDT Taxpayer App»
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ តាមទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងកម្មវិធី «GDT Taxpayer App»

សូមអានសេចក្តីលំអិតដូចខាងក្រោម: