រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាលបង្ហាញទីកន្លែង មន្ត្រី និងលេខទំនាក់ទំនងដើម្បីយកសំណាកធ្វើតេស្តរកមេរោគ កូវីដ -១៩ តាមបណ្តាក្រុង ស្រុក

 
រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាលបង្ហាញទីកន្លែង មន្ត្រី និងលេខទំនាក់ទំនងដើម្បីយកសំណាកធ្វើតេស្តរកមេរោគ កូវីដ -១៩ តាមបណ្តាក្រុង ស្រុក

សូមចុចlink  Telegram Channel  CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈhttps://t.me/cngtvcambodia

 

 

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន