រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៩៣៨នាក់ មានឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៦១នាក់ និងស្លាប់ 0១នាក់

 
រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៩៣៨នាក់ មានឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៦១នាក់ និងស្លាប់ 0១នាក់

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៩៣៨នាក់ មានឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៦១នាក់ និងស្លាប់ 0១នាក់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន ១៦២៩៩នាក់ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៥៧៩១នាក់ រីឯអ្នកកំពុងព្យាបាលមានចំនួន ១០៣៩៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន ១០៧នាក់ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម:

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល