ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ៖ សូមមេត្តារួសរាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់

 
ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ៖ សូមមេត្តារួសរាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់
ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ៖ សូមមេត្តារួសរាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់
ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ៖ សូមមេត្តារួសរាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់

សេក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពី ការក្រើនរំលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ ដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងដូសទី១ និងដូសទី២ តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចុងក្រោយ សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ