រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេចបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ន នៅផ្សារសមាគមន៍ ក្រុងប៉ោយប៉ែត រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេចបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ន នៅផ្សារសមាគមន៍ ភូមិចាន់គិរី សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍ ។

 
រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេចបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ន នៅផ្សារសមាគមន៍ ក្រុងប៉ោយប៉ែត រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេចបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ន នៅផ្សារសមាគមន៍ ភូមិចាន់គិរី សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ covid-19។

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ