តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី!

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី!

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាមានតំលៃ ៥.៨០០ រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតមានតំលៃ ៦.៣០០ រៀល/លីត្រ។

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម