ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 
ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប​(ITCZ) អូសបន្លាយកាត់លើភាគខាងជើងប្រទេសថៃ ឡាវ វៀតណាម ភ្ជាប់ទៅនឹងសម្ពាធទាបមួយនៅភាគខាងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូង រួមនឹងខ្យល់មូសុងនារតីបក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរ 

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម