ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងពីការបិទដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្ន រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្បៈ និងសារមន្ទីរទូទាំងប្រទេស២សប្តាហ៍

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបិទដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្ន២សប្តាហ៍នូវ រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្បៈ និងសារមន្ទីរទូទាំងប្រទេសដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

 
ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងពីការបិទដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្ន រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្បៈ និងសារមន្ទីរទូទាំងប្រទេស២សប្តាហ៍

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ការបិទដំណើរការនេះ ដោយមើលឃើញ ពីផលប៉ះពាល់ នៃការរីករាលដាលជាសាកល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងចៀសវាង ការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រភព: ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: