រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨៤១នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៦១នាក់ ៖

 
រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨៤១នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៦១នាក់ ៖

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៨៤១នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៦១នាក់ ៖

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម:

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល