[វីដេអូ]​​​​​ Ep.65 ប្រធានបទ៖ តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើការវះកាត់បានដែរឬទេ?

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.65 ប្រធានបទ៖  តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើការវះកាត់បានដែរឬទេ?

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖