តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

 
តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់​ ១៥ ខែវិច្ឆិកានេះ ដោយ

  • ប្រេងសាំងធម្មតា ២៩៥០រៀល/លីត្រ
  • ប្រេងម៉ាស៊ូត ២៥៥០រៀល/លីត្រ ។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

 

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម