សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពី៖ ដំណឹងនៃការកើនឡើងនៃកាំរស្មី UV

 
សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពី៖ ដំណឹងនៃការកើនឡើងនៃកាំរស្មី UV

សូមអានសេចក្តីបំភ្លឺស្តីពីដំណឹងនៃការកើនឡើងនៃកាំរស្មី UV ដូចខាងក្រោម:

 

ប្រភព: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម