• USD/4060KHR
  THB/130KHR
  CNY/606KHR
  VND/175KHR
 • JPY/3884KHR
  AUD/2891KHR
  EUR/4780KHR
  GBP/5289KHR

ព័ត៌មានជាតិ